Seine-Schelde, heeft de ambitie om:

 • In het hart van Europa een nieuw multimodaal en grensoverschrijdend vervoersnetwerk te realiseren. Dat coherent, fijnmazig, compleet, toegankelijk, modern, veilig, duurzaam en efficiënt is, en dat de modal shift naar meer vervoer via het water zal versnellen.
 • Bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de Europese Unie door het begeleiden van de grote veranderingen die zich in de lidstaten voltrekken: de mobiliteit van de toekomst, economische groei en ecologische transitie.

Seine-Schelde zal in 2030 operationeel zijn dankzij:

 • Een uitgebreid werkprogramma in Frankrijk en België voor het herstel, de uitbreiding en de modernisering van de bestaande waterwegen die zullen worden aangesloten op het Kanaal Seine-Noord Europa.
 • De aanleg van een nieuwe waterweginfrastructuur, het Kanaal Seine-Noord Europa, dat het Seinebekken zal verbinden met het Scheldebekken en met andere grote Europese bekkens (Maas, Rijn).

40 miljoen betrokken Europeanen

Het Seine-Schelde-netwerk zal een gebied bevloeien dat verschillende metropolen omvat, waar 40 miljoen mensen wonen en werken, en zal een nieuwe toegangspoort tot Europa openen voor goederen- en pleziervaart.

Een belangrijke uitdaging: de modal shift naar de waterwegen versnellen

In het begin van de jaren 2000 heeft het besef van de impact van het vervoer over land en door de lucht op het klimaat en de planeet (CO2voetafdruk, geluidshinder, congestie, onveiligheid, enz.) de Europese gebieden ertoe aangezet de waterwegen opnieuw centraal te stellen in hun samenwerkingsdynamiek.
De uitdaging bestond erin, in de context van een toename van de handel en het verkeer, de modal shift naar het vervoer over de binnenwateren te vergroten. Het Seine-Schelde-netwerk moet deze uitdaging aangaan.
Het is de hoeksteen van de Noordzee-Middellandse Zeecorridor, een van de negen multimodale corridors die de ontwikkeling van een centraal trans-Europees multimodaal vervoersnetwerk tegen 2030 mogelijk moeten maken.

Seine-Schelde, het resultaat van een internationale samenwerking

Het EESV Seine-Schelde begeleidt de realisatie van het netwerk: 

 • Dit Europees economisch samenwerkingsverband is een internationaal partnerschapsorgaan dat op 26 maart 2010 werd opgericht.
 • Het verenigt 4 actoren van de waterweg in Frankrijk en België: Voies navigables de France, De Vlaamse Waterweg nv en de Service Public de Wallonie (beheerders van de waterwegen in Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië) – en ook de Société du Canal Seine-Nord-Europe, belast met de aanleg van het Kanaal Seine-Noord Europa.
 • Dit orgaan is verantwoordelijk voor de coördinatie van de financiering en de uitvoering van het netwerk, in nauwe samenwerking met een groot aantal partners.

VNF, beheerder van het EESV

Het Franse VNF staat sinds 2010 in voor het beheer van het EESV Seine-Schelde.

Een dynamisch partnerschap

Het EESV Seine-Schelde werkt op een kwalitatief hoogstaande manier samen op basis van dialoog, overleg en hoge normen. De frequentie van de gesprekken tussen de leden en de reeds jarenlange samenwerking, leiden binnen de groep tot een echte teamspirit. Het stelt het EESV Seine-Schelde in staat toezicht te houden op de totstandbrenging van het netwerk, overeenkomstig het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie.

Een netwerk met een gefaseerd verloop

De realisatie van het Seine-Schelde-netwerk is voorzien in een uitvoeringsbesluit:

 • Dat op 27 juni 2019 door de Europese Commissie werd aangenomen.
 • Dat de wederzijdse verbintenissen van de betrokken actoren, de doelstellingen en een tijdschema bevat.

Download het uitvoeringsbesluit

Het stappenplan

Het uitvoeringsbesluit voorziet in:

 • De verbetering van de navigatieomstandigheden op de bovenloop van de Seine, van Nogent tot Parijs, tegen december 2030;
 • de modernisering en verbetering van de navigatieomstandigheden op de benedenloop van de Seine, van Suresnes tot Le Havre, tegen december 2027;
 • wijziging van de breedte van de waterwegen om de doorvaart van grotere schepen mogelijk te maken en verbetering van de navigatieomstandigheden op de Oise, van Conflans Sainte-Honorine tot Compiègne (waaronder het project MAGEO), tegen december 2028;
 • de aanleg en ingebruikname van het Kanaal Seine-Noord Europa, van Compiègne tot Auchenbeul-au-Bac, tegen december 2028;
 • de wijziging van de breedte van de waterwegen om de doorvaart van grotere schepen mogelijk te maken en de scheepvaart te verbeteren op de as Duinkerke-Schelde, tegen december 2027;
 • de heropening en opwaardering van het Kanaal Pommerœul-Condé om de doorvaart van grotere schepen mogelijk te maken, tegen december 2022;
 • de opwaardering van de ‘Waalse ruggengraat’, van Pommerœul naar Namen, om tegen december 2028 de doorvaart van grotere schepen mogelijk te maken;
 • de opwaardering van de waterwegen en de aanpassing van de structuren (sluizen, bruggen) op de Boven-Schelde, in Vlaanderen en Wallonië, tegen 2030;
 • de opwaardering van de Leie, in Vlaanderen, Wallonië en in Frankrijk, om de doorvaart van schepen met drie lagen containers die mogelijk te maken tegen december 2027;
 • de modernisering van de Vlaamse trajecten van de binnenwateren die in verbinding staan met de Seine-Schelde, tegen december 2022.

Innovatieve projecten

Het uitvoeringsbesluit voorziet ook in algemene werken over het gehele netwerk:

 • de ontwikkeling tegen uiterlijk eind 2022 van een strategisch kader ter bevordering van de volledige ontwikkeling van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, dat geleidelijk moet worden uitgevoerd tegen eind 2030.
 • de uitvoering, tegen eind 2028, van geïntegreerde en efficiënte grensoverschrijdende beheersdiensten voor verkeer en vervoer (met inbegrip van River Information Services, RIS), en de ontwikkeling van multimodale logistieke overslagcentra.

Seine-Schelde, een netwerk dat de krachten bundelt

Seine-Schelde is een netwerk opgezet in samenwerking met alle actoren die betrokken zijn bij de totstandkoming ervan:

 • Beleidsmakers en medefinanciers op Frans, Vlaams, Waals en Europees niveau
 • Lokale besturen, burgers en organisaties van de doorkruiste gebieden (regio’s, departementen, provincies, gemeenten en intercommunales)
 • Beheerders van rivier-, spoorweg- en wegeninfrastructuur
 • Zee– en binnenhavens die op het netwerk zijn aangesloten
 • Transport– en logistieke sector
 • De bedrijven in talrijke economische sectoren (de toekomstige gebruikers van het Seine-Schelde-netwerk)

Een netwerk dat bruggen bouwt

Seine-Schelde is het resultaat van een partnerschap en een gezamenlijke aanpak en creëert niet alleen rivierverbindingen tussen gebieden, maar versterkt ook de banden tussen alle betrokken actoren, en de sociale cohesie.

Een netwerk dat alle bedrijven aanbelangt

Onder de bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van het Seine-Schelde-netwerk, bevinden zich bedrijven die reeds gebruik maken van de waterweg, ongeacht hun omvang of de sector waarin ze actief zijn.
Sommige zijn historisch verbonden met het vervoer over de binnenwateren (zoals bouwbedrijven, chemische bedrijven, metallurgische bedrijven en voedingsmiddelenbedrijven).
Andere ontwikkelen opkomende activiteiten rond de waterwegen, zoals stadsdistributie over binnenwateren en de circulaire economie.
Bovendien is het Seine-Schelde-netwerk van belang voor alle ondernemingen die te kampen hebben met congestie op de wegen, aangezien het hen een geloofwaardig en duurzaam alternatief biedt voor vrachtwagenvervoer.

Seine-Schelde, een gecofinancierd netwerk

Het Seine-Schelde-netwerk ontvangt Europese, nationale en lokale financiering:

 • Met de Europese Unie zijn drie financieringsovereenkomsten gesloten voor de perioden 2007-2013, 2014-2020 en 2021-2027.
 • In Frankrijk wordt het netwerk gecofinancierd door AFIT France (Agence de financement des infrastructures de transport de France), de regio’s Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est en Normandië, de departementen en intercommunales, en de waterbeheermaatschappijen.
 • In België geniet Seine-Schelde de financiële steun van de Vlaamse en de Waalse overheid.

Een aanzienlijke investering

Seine-Schelde is het grootste investeringsproject in het Europese waterwegennet, waarvoor 10 miljard euro wordt uitgetrokken tegen 2030.

Met steun van de Europese Unie

Het Seine-Schelde-netwerk is het vlaggenschip van het Europese transportbeleid en geniet sinds 2000 aanzienlijke financiering van de Europese Unie. Tussen 2007 en 2014 werd 420 miljoen euro steun verleend en tussen 2014 tot 2020 317 miljoen euro. In juni 2022, 276 miljoen werd door de Europese Commissie toegekend voor de periode 2021-2027, om de succesvolle implementatie van het netwerk voort te zetten.